සුභ දවසක්. අපි පසු ගිය ලිපියකින් කථා කලා Basic HTML Tags යොදාගෙන කොහොමද Simple web page එකක් හදන්නේ කියලා. අද අපි තවත් Tags ටිකක් ඉගෙන ගනිමු හා ඒවා යොදාගන්නා අවස්ථා සලකා බලමු,

ඔබ පාඩම් මාලාවට අලුත් කෙනෙකු නම් පසු ගිය පලවූ ලිපි කියවා බලන්න.

 

අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ HTML Text Formatting Elements යොදාගන්නා අවස්ථා හා යොදාගන්නා ආකාරයි.,


<b>

මෙම ටැගය භාවිතා කර සාමාන්‍යය අකුරකට වඩා ඝණ වූ අකුරක් ලබාගත හැක. පහත දී ඇති උදාහරණය හා ටැගය යොදා ඇති ආකාරය හොදින් බලන්න. and this is bold text කියන කොටස සදහා ටැගය යොදා ඇත.

OUTPUT:-


<em>

මෙම ටැගය භාවිතා කරමින් අකුරු වල හැඩය වෙනස් කරගත හැක. මෙම <em> ටැගය තවත් කොටස් කිහිපයකට බෙදෙයි.

  • <em>
  • <strong>
  • <code>
  • <samp>
  • <kbd>
  • <var>

පහත උදාරහණය බලන්න මෙම tags යොදා ඇති අන්දම හා අකුරු වල හැඩය වෙනස්වන අයුරු. දැකගැනීමට හැක.

OUTPUT:-

 


<i>

මෙම ටැගය භාවිතා කරමින් අපට අවශ්‍යය අකුරු  italic කරගත හැකිය. හොදින් බලන්න පහත උදාහරණයේ The lightning කියන කොටස මැදිකරමින් <i> and </i> ටැගය යොදාගෙන ඇත.

OUTPUT:-


<small>

ටැගයේ නමින්ම තේරෙනවනේ , මේ ටැගය භාවිතා කරන්නේ තරමක් කුඩා text නිර්මාණය කරගන්න. පහත උදාහරණයෙන් වෙනස බලන්න.

OUTPUT:-


<strong>

මෙම ටැගය භාවිතාකර වඩා ඝණකමින් (ශක්තිමත්) යුත් අකුරු නිර්මාණය කරගත හැකිය. පහත උදාහරණයේදී strong text කොටස <strong> ටැගය යොදා Strong> කර ඇත.

OUTPUT:-


<sub> and <sup>

<sub> ටැගය යොදාගනිමි subscript text සාදාගත හැකි අතර <sup> tag යොදාගනිමින්  superscript text  නිර්මාණය කරගත හැක.

OUTPUT:-


<ins>

මෙම <ins> ටැගය භාවිතා කරලා අකුරු Underline කරන්න පුළුවන්. පහල උදාහරණය බලන්න

OUTPUT:-


<del>

මේ <del> ටැගය යොදාගනිමින් අකුරු තනි ඉරකින් කපා දමා ඇති ලෙස නිර්මානය කරගැනීමට පුළුවන්. පහත උදාහරණය බලන්න.

OUTPUT:-


<mark>

මෙම ටැගය භාවිතාකර චේදයක යම් කිසි අකුරු කිහිපයක් හෝ වචන highlight කර පෙනිවිය හැක. පහල උදාරණය බලන්න.

OUTPUT:-

 

ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමා වෙබ් පිටු වල මෙවන් හැඩ වලින් යුත් වචන , අකුරු නිර්මාණය වන්නේ. අද මේ කියලා දුන්න පාඩම පොඩි පොඩි  Web Pages හදලා ටෙස්ට් කරලා බලන්න. අපි නැවත ඊලග HTML පාඩමෙන් හමුවෙමු,

අදහස් සදහන් කරලා යන්න අමතක ක‍රන්න එපා.

සුභ දවසක්!

 

අදහස් දක්වන්න

අදහස්

  • පට්ට ලිපියක්
  • සතුටු දායකයි
  • අපරාදේ
  • වැඩක් නෑ
‌රැදී සිටින්න...

ඔබත් ගීක් කෙනෙක්ද?

අලුත්ම Geek ලිපි එසැනින් ලබාගන්න අපිව Subscribe කරන්න. දැනුම සොයා යන තරුණ ඔබත් එන්න,ගීක් කෙනෙකු වන්න,