ලංකාව තුලදී අපි අන්තර්ජාලයට සම්බන්ද වීමට විවිධ service providers ලා භාවිත කරනවා. සාමාන්යෙන් ලංකාවේ Dialog, Mobitel, ...

Software Engineer එහෙම නැත්නම් මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙක් වෙනවා කියන එක ගොඩ දෙනෙක් ගේ dream job එක කිව්වොත් ...