අද අපි කතා කරන්න සුදානම් වෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ iPhone එකට iOS 16 Beta එක කලින්ම දාගන්නේ කියලා. Apple ආයතනය iOS...