අද අපි කතා කරන්න සුදානම් වෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ iPhone එකට iOS 16 Beta එක කලින්ම දාගන්නේ ...

Google ඇතුළු social media අපිව track කරනවා කියන්නේ අපි නොදන්නා කාරනාවක් නෙමේ. මේකට තියන ලොකුම හේතුව ...