මේ වන විට Apple ආයතන iPhone 8 සහ ඉහල මාදිලි සඳහා iOS 16.2 update එක නිකුත් ...