තාක්ශනය කියන්නෙ තත්පරයෙන් තත්පරයට අලුත්වෙන දෙයක්.මේ දියුණුවෙන තාක්ශනයත් එක්ක බැදුනු ලෝකයක ඉන්න මිනිසා ගොඩක් කාලෙක ඉදන් ...