මේ දවස් වල බොහොමයක් දෙනෙක් තමන්ගේ නිවසේම කාලය ගත කරන නිවාඩු සමයක් නිසා නොමිලේ movies බලන්නේ ...