මේ ලිපියෙන් අපි කතා කරමු කොහොමද නිවසේ ඉඳන් මුදල් හොයන්නේ කියලා. මේ වෙද්දී ලෝකේ පුරා තිබෙන ...