මේ දින වල (නොවැම්බර් 11 සිට 17 දක්වා) Daraz එකේ 11.11 sale එක පැවැත්වෙන බව අපි ...