ඔයා ටිකක් heavy වැඩ වලට ලැප්ටොප් එකක් හොයනවද ? ගේමස් වලට, Online Classes වලට එහෙමත් නැත්නම් වීඩීයෝ එඩිටින් වලට වගේ...