ඔයා Bike වලට කැමති කෙනෙක්ද?එහෙනම් ඔයා වැඩි නඩත්තුවක් නැති Electric Bike එකක් ගැන හිතුවද?අපේ ලංකාවෙ දැනටමත් ...