2021 වර්ෂයේ මුල් කොටසේ දැනට තියන හොඳම android apps මොනවද ? අපේ list එකේ ගොඩක් useful වගේම entertaining apps කිහිපයක්ම...
Microsoft ආයතනය එළබෙන 24 වෙනිදා උදෑසන windows 95 වලින් පසු පවත්වන දවන්තතම keynote event එක පැවැත්වීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇත....