2021 හොඳම Budget Phones

සාමාන්යෙන් රු.30,000 ඇතුලත මිලදී ගන්න පුළුවන් හොඳම phones මොනවද ? ඒ ගැන මේ ලිපියෙන් කතා කරමු. මෙහිදී rank කිරීමක් සිදු නොකරන අතර පිළිවෙල සලකා මිලදී ගනීමට අවශ්‍ය නොවේ.

VIVO Y20i

ආසන්න වශයෙන් රු.29,000 කට මිලදී ගන්න පුළුවන් . අඟල් 6.5 ක display එක වගේම 13MP triple camera setup එකක් එනවා. 3/4GB Ram එක්ක 64GB internal storage එකක් එනවා. ඒ වගේම 5000mAh battery එකකිනුත් සමන්විතයි.

Vivo Y20, Y20i full specifications leaked ahead of India launch

VIVO Y11s

ආසන්න වශයෙන් රු.28,000 පමණ මිලදී ගන්න පුළුවන්. 6.5inch display එකක් එක්ක 13MP + 2MP dual camera setup එකක් තියනවා. 3GB Ram එකක් එක්ක snapdragon 460 chipset එකක් එනවා. battery එකත් 5,000 mAh ම වගේ එනවා.

Vivo Y11S, Vivo 20S and Vivo Y70: the most basic range with which Vivo  aspires

Samsung Galaxy A12

ආසන්න වශයෙන් රු.30,000 පමණ මිලදී ගන්න පුළුවන්. 6.5 inch display එකක් එක්ක 48MP quad camera setup එකක් ලැබෙනවා. 3/6 GB Ram විදියට ලැබෙනවා. මේ දේවල් වලට අමතරව 5,000mAh battery එකකුත් එනවා.

Samsung Galaxy A12 review - GSMArena.com tests

Samsung Galaxy M11

ආසන්න වශයෙන් රු.28,000 පමණ මිලදී ගන්න පුළුවන්. 6.4 inch display එකක් එක්ක 13MP triple camera setup එකක් එනවා. Ra, එක 3/4 GB වශයෙන් ලැබෙනවා. ඒ වගේම 5,000 mAh battery එකක් එක්ක තමයි M11 එක ලැබෙන්නේ.

Samsung Galaxy M11 Unboxing & Overview - YouTube

Huawei Y6p

ආසන්න වශයෙන් රු.27,000 පමණ මිලදී ගන්න පුළුවන්. 6.3 ක display එක වගේම 13mp triple camera setup එකකින් ලැබෙන Y6p එකේ අපිට 3/4 GB ram බලාගන්න පුළුවන්. 5,000mAh battery එකකින්ද සමන්විතයි.

HUAWEI Y6p - HUAWEI Global

Nokia 3.4

ආසන්න වශයෙන් රු.26,000 පමණ මිලදී ගන්න පුළුවන්. 6.4 ක display එක වගේම 13MP triple camera setup එකක් තියනවා. Snapdragon 460 chipset එකකින් ලැබෙනවා වගේම 3/4 GB Ram එකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ එක්කම 4000mAh battery එකක් එනවා.

Budget-friendly Nokia 3.4 spotted on GeekBench | TechRadar

Realme C15

ආසන්න වශයෙන් රු.32,000 පමණ මිලදී ගන්න පුළුවන්. 6.5 inch display එකක් ලැබෙනවා. 6,000mAh battery එකක් ලැබෙනවා. 13MP Quad camera setup එකක් වගේම 3/4 GB Ram වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්.

Realme C15 Qualcomm Edition launched: Price, features and more | Technology  News – India TV

Realme C12

ආසන්න වශයෙන් රු.25,000 පමණ මිලදී ගන්න පුළුවන්. 6.5 inch display එකක් ලැබෙනවා. 6,000mAh battery එකක් ලැබෙනවා. 13MP Triple camera setup එකක් වගේම 3/4 GB Ram වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්.

Microsoft updated Windows 10 again to fix printer problems | Tech Centry

iPhone 6s

2021 තවමත් refurbished මිලදී ගන්න පුලුවන්නම් රු.30,000 කිට්ටුවෙන් ගන්න පුළුවන් හොඳම phone එකක් ව්දියට recommend කරන්න පුළුවන්.

iPhone 6S review - The Verge

TAGS : top 10 smart phones , top smart phones sri lanka , low price smart phones , smart phone price sri lanka , phone shops sri lanka , samsung galaxy price sri lanka , rs 30000 phones sri lanka