පරිගණකයක් හරි හැටි ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම අවශ්‍ය දෙයක් තමයි software සහ hardware අතර හරි සම්බන්ධයක්. ඒ කියන්නේ අපේ operating...
විශේෂයෙන්ම windows පරිගනකයක් භාවිතයේදී තියන ලොකුම ගැටළුවක් තමයි ටික කලක් යද්දී පරිගණකය slow වීම. පරිගණකය සකස් කල හෝ මිලදී ගත්...