ඇත්තටම ගුවන් යානයක ආයු කාලය තීරණය වෙන්නෙ කොහොමද ? ගොඩ දෙනෙක් හිතනව ගුවන් යානයක ආයු කාලය මනින්නෙ අවුරුදු වලින් කියල....